Beauty BijBeauty BijBeauty BijBeauty Bij
Welkom
Merken

La Prairie

Kanebo

Atame

Anastasia

Categorieën
 
Algemene voorwaarden / Contact / Privacy verklaring

Algemene informatie Beauty Bij
Esp 226
5633 AC Eindhoven
KvK nummer 17077732
BTW NL NL8078988430B01


Begunstigende: Beauty Bij
Bank: Rabobank
Banknr.: 17.00.18.733


Telefoon 040-2117814
E-mail adres info@beautybij.eu
Privacy verklaring
Beauty Bij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Beauty Bij zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
Beauty Bij gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
 • Om het winkelen bij Beauty Bij zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. 
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Als u bij Beauty Bij een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. 


Beauty Bij verkoopt uw gegevens niet
Beauty Bij zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Beauty Bij gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Beauty Bij geen cookies ontvangt.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Beauty Bij, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Naast deze zekerheid kunt u te allen tijde uw gegevens bij ons op de site aanpassen (tevens is het mogelijk om deze informatie op te vragen) in geval van verhuizing of dergelijke. Dit alleen als u ingelogd bent. (Klantgegevens)  

Algemene Voorwaarden Beauty Bij

1. Definities.
1a. Beauty Bij: De B.V., kantoor houdend aan de ...., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven, onder nummer 17114757.

1b. Koper: Diegene waarmee Beauty Bij een koopovereenkomst is aangegaan, zowel natuurlijke- als rechtspersonen onder wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1c. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden

1d. Levering: Het volledige traject, dat loopt vanaf het tot stand komen van de koopovereenkomst tot en met de daadwerkelijke fysieke afgifte van de gekochte zaken.

1e. Aflevering: De overhandiging van gekochte zaken aan de koper of diens vertegenwoordiger.

1e. Bevestiging: bevestiging aan de koper van ontvangst van de bestelling door de koper.

1f. Schriftelijk: Per email, fax of brief.

2. Toepasselijkheid
2a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Beauty Bij en op alle aangegane overeenkomsten, met name ook op de levering van producten aan de kopers.

2b. Een koopovereenkomst kan alleen tot stand komen als koper deze algemene voorwaarden accepteert.

2c. Van de bepalingen in deze voorwaarden kan niet afgeweken worden tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Andere (algemene) voorwaarden dan deze worden uitgesloten.

2d. Als Beauty Bij van derden gebruikt maakt ten behoeve van de levering van zaken aan haar kopers, zal zij de rechten die zij ontleent aan deze algemene voorwaarden ook voor deze derden bedingen.

2e. Beauty Bij is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht te wijzigen.

3. Aanbiedingen Alle aanbiedingen van Beauty Bij zijn een vrijblijvende uitnodiging om een product naar keuze te bestellen.

Opmerking:
Beauty Bij verkoopt middels haar webwinkel enkel nieuwe producten. In het geval zij het echter wenselijk acht, bijvoorbeeld als een product niet (meer) op korte termijn leverbaar blijkt te zijn, kan zij in deze gevallen, om aan de wens van de koper tegemoet te komen, een geheel vrijblijvende aanbieding doen voor de levering van een vergelijkbare occasion aan de koper.

4. Koopovereenkomst
4.1. De koopovereenkomst bevat alle gemaakte afspraken tussen Beauty Bij en koper, en geldt voor de producten zoals deze omschreven worden in de bevestiging. Aan eerdere overeenkomsten, zowel mondelinge als schriftelijke, tussen koper en Beauty Bij met betrekking tot de levering van producten zijn geen rechten te ontlenen.

4.2. De koopovereenkomst tussen koper en Beauty Bij komt als volgt tot stand:

4.2.1. Nadat koper een of meer producten geselecteerd heeft en wenst te bestellen zal koper verzocht worden zich te registreren danwel in te loggen als geregistreerde bezoeker. (de inhoud van de winkelwagen blijft bewaard tijdens de registratie procedure). Hierna worden achtereenvolgens de verzend- en betalingsgegevens gepresenteerd aan koper, die deze zorgvuldig dient te controleren op onjuistheden en deze te corrigeren.

4.2.2. Het besteloverzicht wordt vervolgens aan koper gepresenteerd waarin alle gegevens met betrekking tot de aankoop van het product zijn samengevat.

Tenminste wordt in het besteloverzicht vermeldt:

 • een uniek bestelnummer
 • het artikel en bijbehorend artikelnummer
 • het aantal bestelde artikelen
 • de prijs per stuk en de totaalprijs per product
 • de eventuele verwijderingsbijdrage 
 • de bijdrage voor het verzenden
 • de wijze van betaling

Deze gegevens dienen door de koper gecontroleerd te worden.

4.2.3. Zodra alle gegevens door de koper correct zijn bevonden en de koper zich akkoord heeft bevonden met deze voorwaarden kan koper tot bestellen overgaan door de hiervoor bestemde knop (Bevestigen) aan te klikken, hiermee wordt de bestelling verzonden aan Beauty Bij. Met het bevestigen van haar bestelling verklaart koper ontegenzeggelijk dat hij of zij deze algemene voorwaarden gelezen heeft en verklaart koper hiermee volledig akkoord te gaan. Hiermee komt de koopovereenkomst tot stand.

4.2.4. Zodra de bestelling door Beauty Bij geregistreerd is wordt de koper per email op het door de koper opgegeven emailadres een bevestiging toegezonden.

4.2.5. Beauty Bij gaat in de hierop volgende 48 uur na of zij in alle redelijkheid aan de bestelling kan voldoen.

4.2.6. Mocht Beauty Bij tot de conclusie komen dat zij niet in alle redelijkheid aan de bestelling kan voldoen, dan heeft Beauty Bij het recht de bestelling te annuleren, en zal dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 48 uur na het verzenden van de bevestiging van ontvangst van de bestelling schriftelijk de koper laten weten.

4.3 Annuleren of wijzigen van de bestelling.

4.3.1. Kostenloze annulering van de bestelling is alleen mogelijk op de dag van bestelling zelf, onder de voorwaarde dat Beauty Bij het bestelde nog niet verzonden heeft. Om te annuleren kan koper de link in de bevestigingsmail volgen, of gebruik van de wijziging/annuleringsmogelijkheid onder orderstatus.

4.3.2. Wijziging van de bestelling is altijd mogelijk, onder de voorwaarde dat Beauty Bij de bestelling nog niet verzonden heeft. Om de bestelling te wijzigen dient de koper gebruik te maken van het wijzigingsformulier in de webwinkel.

5. Prijzen en kosten.
5.1. Alle prijzen zoals vermeld bij de producten in onze webwinkel zijn in Euro’s en inclusief het geldende BTW tarief (omzetbelasting). Een eventuele verwijderingsbijdrage wordt bij het betreffende product apart vermeld.

5.2. Alle (eventuele) overige bijdragen worden in Euro’s duidelijk vermeld in de webwinkel. Bijdragen voor verzenden zijn afhankelijk van de omvang en gewicht van de totale bestelling. Koper kan tijdens de bestelprocedure een keuze kan maken in de verzendwijze en hierbij behorende bijdrage. Deze bijdrage wordt vermeldt op het besteloverzicht.

5.3. Beauty Bij behoudt zich het recht voor om de prijzen en de hoogte van de verschillende bijdragen welke vermeld worden in de webwinkel op ieder moment te verhogen of te verlagen.

6. Levering, afkoelingsperiode, eigendom en risico.
6.1. De levertijd duurt ca. 2 dagen en maximaal 30 dagen, na ontvangst van u betaling. Indien de levertijd van 30 dagen niet haalbaar zal zijn, zullen wij u als klant, hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid aan bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.

6.2. Beauty Bij zet zich in om zo spoedig mogelijk de levering uit te voeren.

6.3. Beauty Bij is gerechtigd ten behoeve van de levering derden in te schakelen die zij daarvoor geschikt acht.

6.4. Het afhalen van een bestelling is niet mogelijk. Mocht als gevolg van wat voor omstandigheden dan ook in overleg met koper tot incidenteel afhalen besloten worden, zal over de bijdrage voor transport een nieuwe afspraak met koper gemaakt worden.

6.5. Levering van een bestelling geschiedt in één levering. Als levering geschiedt in meer delen op verzoek van koper is Beauty Bij gerechtigd de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen bij koper. Als deellevering geschiedt op verzoek van Beauty Bij worden de hieraan verbonden kosten niet doorberekend aan de koper.

6.6. Het product blijft eigendom van Beauty Bij tot het moment dat het product is overgedragen aan de koper én volledige betaling heeft plaatsgevonden.

6.7. De risico’s met betrekking tot het product en het transport zijn voor Beauty Bij, tot het moment dat het product is overgedragen aan de koper of diens vertegenwoordiger, met uitzondering van de risico’s die omschreven worden onder afkoeling en garantie in deze voorwaarden.

7. Afkoelingsperiode
7.1. Koper heeft het recht om gebruik te maken van de afkoelingsperiode.

Dit houdt in dat koper het recht heeft om de gekochte producten binnen 7 werkdagen gerekend vanaf het moment van aflevering, aan Beauty Bij te retourneren zonder toelichting, onder de volgende voorwaarden:

7.1.1. Nieuwe producten: Verpakking dient onbeschadigd te zijn, en het product ongebruikt.

7.1.2. Occasion: Het product dient in eenzelfde staat en in een deugdelijke verpakking geretourneerd te worden.

7.1.3. Koper dient een retour aan te melden door gebruik te maken van de wijziging/annulerings link in de bevestigingsmail van de betreffende bestelling, danwel door gebruik te maken van de wijziging/annulerings link onder Orderstatus in de webwinkel.

7.2. Kosten voor het retourneren van product(en) zijn altijd voor de koper.

7.3. Zodra het retour gezonden product door Beauty Bij ontvangen en geaccepteerd is, wordt de aankoopprijs van de gekochte zaken zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaald, door middel van een overmaking op het door de koper opgegeven bank- of gironummer. De verzendkosten voor het verzenden van de artikelen door Beauty Bij aan de koper worden niet gerestitutieerd.

7.4. In het geval dat het geretourneerde product of haar verpakking beschadigingen hebben opgelopen houdt Beauty Bij zich het recht voor de hierbij behorende kosten in mindering te brengen op het aan de koper terug te betalen bedrag, echter niet zonder de koper hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen. 

7.5 In een brief dient u de reden van retourzending aan te geven, ook dient u de factuur mee te sturen. Onze winkel behoudt zich het recht voor de creditering aan te passen als niet aan alle voorwaarden is voldaan.

8. Garantie en klachten
8.1. Garantie op nieuwe producten.

8.1.1. Alle producten worden voor verzending gecontroleerd.

Mocht een product desondanks bij aflevering een defect vertonen dan dient dit direct maar uiterlijk binnen 24 uur na aflevering, schriftelijk aan Beauty Bij kenbaar gemaakt te worden.(info@beautybij.eu) Koper kan Beauty Bij hierbij verzoeken:

 • het product terug te nemen met teruggave van aankoopbedrag exclusief de bijdrage voor verzenden
 • het product te vervangen door een nieuwe
 • het product terug te nemen en een alternatief aan te bieden
 • een ontbrekend onderdeel na te zenden

Kosten van retourneren zijn hierbij altijd voor de koper, tenzij voorafgaande aan de retourzending schriftelijk door Beauty Bij en koper anders wordt overeengekomen.

8.1.1. Koper heeft garantie op alle nieuwe producten volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant van het product. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de betreffende fabrikant.

8.1.2. Altijd is van toepassing dat de garantie vervalt als de koper op eigen initiatief tracht het product te repareren of derden hiervoor inzet, of als het product defect raakt door oneigenlijk gebruik.

8.2. Garantie op gebruikte producten.

8.2.1. Alle gebruikte producten worden voor verzending getest en gecontroleerd.

Mocht een product desondanks bij aflevering een defect vertonen dan dient dit direct maar uiterlijk binnen 24 uur na aflevering, aan Beauty Bij kenbaar gemaakt door middel van het klachtenformulier in de webwinkel.

Door middel van dit formulier kan de koper Beauty Bij verzoeken:

 • het product terug te nemen met teruggave van aankoopbedrag en betaalde bijdrage voor verzenden
 • het product terug te nemen en een alternatief aan te bieden

Kosten van retourneren zijn hierbij altijd voor de koper, tenzij voorafgaande aan de retourzending schriftelijk door Beauty Bij en koper anders wordt overeengekomen.

8.2.2. Op gebruikte producten wordt geen fabrieksgarantie gegeven, tenzij Beauty Bij bij de verkoop aan de koper een originele aankoopbon overhandigd, en de bijbehorende fabrieksgarantie periode nog niet is verlopen.

8.2.2. Op alle overige gebruikte producten verleent Beauty Bij een niet goed geld terug garantie, onder de voorwaarde dat het product niet door eigen reparatie of oneigenlijk gebruik defect is geraakt.

Van deze garantie kan gebruik gemaakt worden door binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product en dient aan Beauty Bij kenbaar gemaakt te worden middels het wijziging/annuleringsformulier in de webwinkel onder Orderstatus.

8.3. Koper kan bij ontevredenheid over de levering van gekochte zaken schriftelijk een klacht in te dienen bij Beauty Bij. Indien Beauty Bij de klacht over haar service of over een product gegrond acht zal zij trachten de koper binnen 7 werkdagen een passende oplossing aan te bieden.

9. Privacy
De volgende privacy verklaring is op Beauty Bij en haar kopers van toepassing;

9.1. Toename van het gebruik van het kopen en het verkopen middels zogenaamde virtuele winkels op het Internet, noodzaakt Beauty Bij extra aandacht te besteden aan een zorgvuldige omgangsmethode van de door de koper verstrekte persoonlijke gegevens (zoals adressen, telefoonnummers, etc..)

9.2. De gegevens die de koper verstrekt aan Beauty Bij zijn die gegevens die de koper éénmalig invult wanneer zij een bestelling plaatst via de webwinkel. Beauty Bij zal deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst. Onder deze overeenkomst verstaat Beauty Bij het leveren van goederen zoals opgenomen in deze voorwaarden.

9.3. Beauty Bij garandeert dat de door de koper verstrekte informatie alleen voor bovengenoemd doeleind gebuikt wordt. De informatie zal onder geen beding aan derden verstrekt worden.

9.4. Naast deze zekerheid is het altijd mogelijk om de door Beauty Bij vastgelegde informatie schriftelijk op te vragen. Ook kan de koper de betreffende gegevens laten wijzigen, bijvoorbeeld bij een verhuizing e.d. 

10. Betaling
Betaling dient uitsluitend te geschieden in Euro’s. 

11. Toepasselijk recht.
Op de door Beauty Bij gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12. Geschillen
Indien een ontstaan geschil tussen de koper en Beauty Bij niet door de betrokken partijen geschikt kan worden, kunnen de partijen op hun eigen kosten een bemiddelende partij inschakelen, op voorwaarde dat de aard van het geschil hier ontvankelijk voor is.